About us

One dark autumn night in 1954, a decision was made that in the city of Malmö, there should be rugby! On October 7, 1954, Malmö Rugby Club was registered as the second rugby club in Sweden. Malmö Rugby Club has since its inception been a place that people have seen as their second home. The years have passed and now we are here, over 65+ years later with a fantastic club that has everything from children's teams to youth teams, senior teams and of course "Old boys", rugby for those who are 35 years and up. In our association there are children from 4 years and up, but we only compete when we play in U8. We have a broad youth section, which is growing and we always have room for more. And if we don't have space, then we create more space. Our young people will in the future also take the step up to senior rugby either with our women's side or our men's side. We have many seniors and oldboys who have started as children or adolescents themselves but who have gone through the "system" over the years.

The club´s statutes have remnants from 1959, among other things, regarding the club's purpose which is still alive today.

Purpose (older statutes MRC 1959)
The association has the purpose of conducting sports activities in accordance with the "Sports idea's business concept, vision and value foundation" (Chapter 1 of the Swedish Sport Constitution), with special focus: Rugby

Sport is the physical activity that people perform to get exercise and recreation or achieve competition results. Sport should focus on developing the individual positively in both physical and mental as well as social and cultural respects. Sports should be designed and organized so that it becomes accessible to everyone and can give practitioners satisfaction with regard to each person's values.
Sports must be organized according to democratic principles, whereby individual influence and responsibility are sought in common affairs. Sport should act as an international means of contact and respect the equal value of all people. The purpose of the association is to operate in accordance with the goals and direction of the sport. In our association we cherish the members and we welcome each other's differences, it is part of our sport.

In our club we stand for everyone to be welcome regardless of gender, gender identity or expression, sexuality, ethnicity / nationality, religion, functional variation and age. We are proud of our association and abstain from drugs, doping and crime.

The association consists of the natural persons who have been included in the association as members.
The association is a member of the following specialized sports federations (SF): The Swedish Rugby Association (SRF)
and is thereby also connected to the Swedish National Sports Association (RF). Through membership in SF, the association also becomes a member of the district sports association (DF) within whose area the association's domicile is located and, where applicable, in the relevant special sport district association (SDF) within the SF district where the association's domicile is located and thus we are members of the special sports district association (SDF). ): Skåne Rugby Association.

Om Föreningen

En mörk höstkväll 1954 togs ett beslut om att i staden Malmö, där bör rugby finnas! Den 7 oktober 1954 registrerades Malmö Rugby Club, som den andra rugbyklubben i Sverige. Malmö Rugby Club har sedan start varit en plats som folk har sett som sitt andra hem. Åren har gått och nu står vi här, över 65 år senare med en fantastisk förening som har allt ifrån barnlag till ungdomslag, vidare till seniorlag och självklart ”Old boys”, rugby för de som är 35 år och uppåt. I vår förening finns barn från 4 år och uppåt, men vi tävlar först när vi spelar i U8. Vi har en bred ungdomssektion, som växer och vi har alltid plats för fler. Och har vi inte plats, då skapar vi mer plats. Våra ungdomar kommer i framtiden även ta steget upp till senior-rugby antingen med vårat damlag eller vårat herrlag. Vi har många seniorer och oldboys som själva har börjat som barn eller ungdom men som under årens lopp gått genom ”systemet”.

Föreningens stadgar har kvarlevor från 1959 bland annat gällande föreningens ändamål som lever kvar än idag.

Ändamål (äldre stadgar MRC 1959)
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning: Rugby

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den blir tillgänglig för alla och kan ge utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. I vår förening värnar vi om medlemmarna och vi välkomnar varandras olikheter, det är en del av vår idrott.

I vår förening står vi för att alla skall vara välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, etnicitet/nationalitet, religion, funktionsvariation och ålder. Vi är stolta över vår förening och tar avstånd från droger, doping och kriminalitet.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Rugby Förbundet (SRF)
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen och därmed är vi medlemmar i specialidrottsdistriktsförbund (SDF): Skånes Rugbyförbund.

Snabb fakta:
Malmö Rugby Club (MRC)
Bildad: 7 oktober 1954
Organisationsnummer: 846001-5749
Föreningsnummer: 12973-31
Plusgiro: 531790-4
Arena: Lindängen IP
Träning: Limhamnsfältet (Vår/Sommar), Stadionområdet (Vinter)